späť na zoznam

Výtvarná súťaž pre deti

Letná výtvarná súťaž pre deti

Od 15.6. do 15.9.2018 bude prebiehať detská súťaž na tému Môj koberec. Motivujte svojich najmladších, nech sú kreatívni a namaľujú vysnívaný koberec! V hre je kusový koberec podľa vlastného výberu a už pri zapojení sa do súťaže sa môžete tešiť na 20% zľavu na Váš nákup! Do súťaže sa zapojíte tak, že hotový výkres prinesiete na akúkoľvek  predajňu Koberce Trend na Slovensku alebo v Čechách. Na konci súťaže bude na každej predajni vybraný jeden výherný obrázok, a zákonný zástupca autora získa poukaz v hodnote 19€ na nákup kusového koberca.

DETI DEŤOM

Po ukončení súťaže sa budú obrázky ďalej dražiť medzi zamestnancami Koberce Trend a vydražené peniaze poputujú vo forme hračiek do detského oddelenia vybranej nemocnice. Budeme veľmi radi, ak sa do súťaže zapojíte aj Vy a touto cestou nám pomôžete urobiť dobrý skutok.

 

PRAVIDLÁ SÚŤAŽE „MÔJ KOBEREC“

 

1. USPORIADATEĽ SÚŤAŽE

Usporiadateľom súťaže „MÔJ KOBEREC“ (ďalej len „súťaž“) je spoločnosť ROCHER CONSULTING SR s. r. o., so sídlom Kamenné pole 4557/12, 031 01 Liptovský Mikuláš,  IČO : 46 272 071, ktorá je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č.: 55059/L (ďalej len „usporiadateľ“).

 

2. MIESTO SÚŤAŽE

Súťaž bude prebiehať vo všetkých predajniach KOBERCE TREND, ktorých prevádzkovateľom je usporiadateľ súťaže: ROCHER CONSULTING SR s. r. o. na Slovensku.

 

3. DOBA PLATNOSTI SÚŤAŽE

Súťaž bude prebiehať v termíne od 15.6.2018 do 15.9.2018 vrátane (ďalej len „doba platnosti súťaže“).

 

4. ÚČASŤ V SÚŤAŽI

Súťaže sa môže zúčastniť fyzická osoba vo veku 3 až 15 rokov, ktorá namaľuje obrázok formátu A4 na tému súťaže „MÔJ KOBEREC“ a odovzdá ho v ktorejkoľvek predajni KOBERCE TREND v sprievode osoby staršej ako 18 rokov.

Každá v súťaži odovzdaná výtvarná práca bude označená poradovým číslom skladajúcim sa z trojmiestneho číselného kódu predajne a z bežného čísla 1,2,3 …100 a bude k nej pripojený vyplnený súťažný formulár, ktorý obsahuje tieto náležitosti:

1/ poradové číslo výtvarnej práce

2/ meno a priezvisko autora a jeho sprievodnej osoby

3/ vek autora

4/ adresu autora a jeho sprievodnej osoby staršej ako 18 rokov + tel. č. + mailová adresa

5/ podpis sprievodnej osoby staršej ako 18 rokov

6/ aktuálny dátum – považuje sa za deň prihlásenia do súťaže

7/ zaškrtne políčko, že súhlasí s pravidlami súťaže

Súťažiaci sa môže zapojiť do súťaže iba raz. V prípade, že súťažiaci odovzdá viac súťažných výtvarných prác, bude do losovania zaradený len na základe jeho prvej súťažnej práce.

Do súťaže budú zaradení výhradne tí súťažiaci, ktorí úplne a riadne splnia všetky stanovené podmienky súťaže.

 

5. BONUS ZA ÚČASŤ V SÚŤAŽI

Pri odovzdaní výtvarnej práce do súťaže a vyplnení súťažného formulára vzniká osobe sprevádzajúcej autora v deň prihlásenia do súťaže nárok uplatniť si zľavu na nákup tovaru v predajni KOBERCE TREND vo výške 20% z ceny tovaru. Zľava neplatí na tovar zaradený do časovo obmedzených zľavových akcií, ako ani na inak zlacnený tovar. Zľavy nie je možné kombinovať a ani ich sčítavať.

 

6. CENY

Do súťaže bolo vložených 54 cien, a to tak, že na každú predajňu KOBERCE TREND ktorých prevádzkovateľom je usporiadateľ súťaže ROCHER CONSULTING SR s. r. o. pripadá jedna cena. Ceny do súťaže venuje usporiadateľ.

Ceny: 54 poukazov, každý v hodnote 19,- EUR (slovom devätnásť eur) na získanie kusového koberca podľa vlastného výberu v predajniach KOBERCE TREND. Poukaz bude platný v predajni KOBERCE TREND, kde sa účastník do súťaže zaregistroval, a to do 31.12.2018. Cenu preberá výherca na svoje vlastné riziko a prevzatím ceny preberá výherca plnú zodpovednosť za všetky prípadné škody, ktoré by jemu alebo tretím osobám mohli použitím či využitím ceny vzniknúť. Výherca bude kontaktovaný na email uvedený v registračnom formulári do 2.10.2018.

 

7. VÝHERCA

Výhercovia budú usporiadateľom vylosovaní do 1.10.2018 v každej predajni KOBERCE TREND a výhercovia budú po skončení súťaže uverejnený (vo forme: poradové číslo výtvarnej práce a miesto predajne KOBERCE TRTEND, kde bola výtvarná práca odovzdaná) na internetovej adrese www.koberce-trend.sk, a to dňa 1.10.2018. Usporiadateľ bude výhercu informovať o výhre na jeho uvedenej e-mailovej adrese. Do hodnotenia budú zahrnuté všetky výtvarné práce prevzaté usporiadateľom, ktoré dostali svoje poradové číslo zo všetkých predajní usporiadateľa.

 

8. VYRADENIE ZO SÚŤAŽE

Zo súťaže sú vyradené osoby v pracovnom alebo podobnom vzťahu k usporiadateľovi a ich rodinní príslušníci v rozsahu príbuzných v pokolení priamom, manžel/manželka, súrodenec.´Zo súťaže sú ďalej vyradení súťažiaci, ktorí akýmkoľvek spôsobom nesplnia podmienky uvedené v týchto pravidlách.

 

9. VŠEOBECNÉ PODMIENKY

Výhru nie je možné zameniť za hotovosť alebo požadovať vydanie inej výhry než ako je usporiadateľom stanovené. Usporiadateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek bez náhrady jednostranne zmeniť pravidlá tejto súťaže, či súťaž zrušiť, alebo v priebehu doby jej platnosti predčasne ukončiť. Zmena pravidiel, zrušenie alebo predčasné ukončenie súťaže bude oznámené na internetovej adrese www.koberce-trend.sk. Vymáhanie účasti v súťaži, alebo výhier súdnou cestou, je vylúčené. Usporiadateľ nezodpovedá za prípadné nedostatky výhry. Usporiadateľ si vyhradzuje právo konečného posúdenia splnenia stanovených podmienok súťaže jednotlivými súťažiacimi a v prípade, že zistí, alebo bude mať dôvodné podozrenie zo spáchania podvodného alebo nekalého konania zo strany niektorej zo súťažiacej či inej osoby, ktorá dopomohla danému súťažiacemu k získaniu výhry, výhru neodovzdať. V takomto prípade výhra prepadá v prospech usporiadateľa.

 

10. OSOBNÉ ÚDAJE

Účasťou v súťaži každý súťažiaci:

a) dáva výslovný súhlas s pravidlami súťaže a súčasne sa zaväzuje tieto pravidlá dodržiavať.

b) dáva výslovný súhlas, aby poskytnuté údaje boli spracované a použité za účelom preverenia jeho platnej účasti v súťaži a ďalej k obchodným a marketingovým účelom usporiadateľa, napr. k vytvoreniu databázy, ponúkajúcej výrobky a služby, zasielaní informácií o marketingových akciách, výrobkoch, službách a iných aktivitách usporiadateľa, ako i k zasielaniu obchodných oznámení prostredníctvom elektronických prostriedkov podľa zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné a na dobu neurčitú. Súťažiaci má právo svoj súhlas odvolať, a to písomnou formou na adresu sídla usporiadateľa a ďalej má práva podľa druhej časti zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov, t.z. predovšetkým právo prístupu k údajom, ktoré sa jej týkajú, a právo ich opraviť, zablokovať alebo požadovať ich likvidáciu. Odvolanie súhlasu je účinné v okamihu doručenia usporiadateľovi.

c) dáva výslovný súhlas s bezplatným uverejnením svojej výtvarnej práce v médiách, propagačných a reklamných materiáloch usporiadateľa a s opatrením a bezplatným zverejnením zvukových a obrazových záznamov súťažiacich vo vyššie uvedených materiáloch usporiadateľa v súvislosti s touto súťažou. Súťažiaci udeľuje tento súhlas bez vecného, časového, množstevného a územného obmedzenia. Súťažiaci môže svoj súhlas kedykoľvek odvolať.

Osobné údaje súťažiacich budú spracovávané v súlade s ustanoveniami zákona č. 122/2013  Z. z. o ochrane osobných údajov a Nariadením EU č. 2016/679 o ochrane jednotlivcov v súvislosti so spracovaním osobných údajov, k ochrane právom chránených záujmov súťažiaceho v rozsahu nenahraditeľnom pre realizáciu súťaže.

 

11. DOSTUPNOSŤ PRAVIDIEL SÚŤAŽE

Úplné pravidlá súťaže budú po celú dobu ich platnosti k dispozícii na internetovej adrese  www.koberce-trend.sk a k nahliadnutiu tiež v miestach konania súťaže, t.z. v predajniach KOBERCE TREND.

15.6.2018

Zoznámte sa s nami

Firma Koberce Trend je medzinárodne pôsobiaci obchodný reťazec. V SR existuje od roku 1996 a k dnešnému dňu prevádzkuje 63 maloobchodných predajní. Koberce Trend je najväčší obchodný reťazec na Slovensku v sortimente koberce metráž, kusové koberce, PVC a behúne, laminátové podlahy, zdravotné matrace, garniže, podlahové lišty a doplnky.

Prevádzkovateľ webu ROCHER CONSULTING SR, s.r.o. ako správca osobných údajov spracováva na tomto webe cookies potrebné pre zlepšovanie prostredia webových stránok, analytické účely a cielenú reklamu. Podmienky a poučenie o spracovaní osobných údajov.

Rozumím
x