|

Ochrana osobných dát

SPRACÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

Pravidlá ochrany osobných údajov boli vytvorené tak, aby sme toho, kto navštívi stránky http://www.koberce-trend.sk/ a/ alebo kamenné predajne prevádzkovateľa (ďalej len „užívateľ“) oboznámili s tým, ako zhromažďujeme, používame, spracúvame a chránime jeho osobné i všeobecné údaje.

 

Prevádzkovateľ a jeho kontaktné údaje:

LIMEX ČR, s.r.o., organizačná zložka, so sídlom Kamenné pole 4557/12, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 46272071, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Po, vložka č.: 10757/L (ďalej len „LIMEX ČR, s.r.o.“)

Email: info@kobercetrend.sk

Telefón: 00421 248 214 805

 

Kontakt na poverenú osobu v súvislosti s uplatňovaním práv, námietok a/ alebo sťažností týkajúcich sa spracúvania osobných údajov:

Meno a priezvisko:     Roman Glut,

Funkcia:                      vedúci podniku

Adresa pracoviska:     Nad Skalkou 970/37, 034 01 Rožumberok

Telefónny kontakt:     00420601122072

Mailová adresa:          info@kobercetrend.sk

 

Spracúvanie osobných údajov pre účely priameho marketingu

 

V prípade udelenia súhlasu s priamym marketingom zo strany užívateľa, tieto budú zo strany LIMEX ČR, s.r.o. organizačná zložka spracúvané pre účely priameho marketingu v rozsahu tak, ako ich užívateľ poskytol pri špecifikácii užívateľa alebo zmluvnej strany v rámci objednávky a/ alebo registrácie a/ alebo členstva v klube TREND FAMILY klubu pre účely realizácie priameho marketingu spoločnosti LIMEX ČR, s.r.o. organizačná zložka. V prípade udelenia súhlasu s priamym marketingom, užívateľ ako dotknutá osoba súhlasí so zasielaním newslettrov, informačných, reklamných, propagačných a marketingových materiálov týkajúcich sa konkrétnych výrobkov a/alebo služieb LIMEX ČR, s.r.o. organizačná zložka a jeho činnosti, vrátane informácií o pripravovaných akciách, a to akýmkoľvek spôsobom, predovšetkým prostredníctvom správ elektronickej pošty, vrátane krátkych sms správ prostredníctvom verejnej mobilnej siete alebo telefonického rozhovoru a spracúvaním osobných údajov na účely priameho marketingu za účelom podpory predaja výrobkov a služieb LIMEX ČR, s.r.o. organizačná zložka a zasielaním marketingových ponúk,  newsletterov, informácií o produktoch a novinkách, informačných, reklamných, propagačných a marketingových materiálov užívateľovi. Pokiaľ si užívateľ nepraje tieto informácie naďalej dostávať, môže pomocou nastavenia vo vlastnom profile alebo v prípade osobného udelenia súhlasu s priamym marketingom priamo na predajni, písomne zásielkou doručenou na adresu sídla spoločnosti svoj súhlas odvolať a ich zasielanie zrušiť.

 

Právny základ spracúvania osobných údajov je pre uvedené účely daný súhlasom užívateľa so spracúvaním svojich osobných údajov na účely priameho marketingu v zmysle článku 6 ods. 1 písm. a) všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov.

 

Osobné údaje spracúvané pre tento účel budú spoločnosťou LIMEX ČR, s.r.o. organizačná zložka spracúvané a uchovávané po dobu trvania udeleného súhlasu užívateľa.

 

Osobné údaje nebudú poskytované žiadnym tretím osobám  s výnimkou poskytovateľa údržby informačného systému spoločnosti LIMEX ČR, s.r.o. organizačná zložka.

 

Spracúvanie osobných údajov pre účely cookies

 

Keď užívateľ navštevujúci stránky http://www.koberce-trend.sk/ súhlasí s používaním cookies, môže vo svojom internetovom prehliadači vybrať príslušnú voľbu v podobe súhlasu s ich používaním.

 

"Cookies" sú malé množstvá dát, ktoré servery pošlú prehliadaču. Ten ich uloží na počítači užívateľa. Pri každej ďalšej návšteve stránok potom prehliadač tieto dáta posiela späť serveru. Cookies umožňuje internetovej stránke zapamätať si dôležité informácie, ktoré užívateľovi uľahčia ich ďalšie používanie. Ako väčšina internetových stránok, i stránky spoločnosti LIMEX ČR, s.r.o. organizačná zložka používajú cookies. Na základe týchto anonymných dát sleduje LIMEX ČR, s.r.o. organizačná zložka napríklad celkový počet návštevníkov na svojich stránkach, analyzuje návštevnosť, poskytovanie tovarov a služieb, zabezpečuje personalizáciu reklám a ponúk. Súbory cookies používané na našich stránkach je možné z hľadiska ich trvanlivosti rozdeliť na dva základné typy. Krátkodobé tzv. „session cookie,“ ktoré sú iba dočasné a zostávajú uložené v prehliadači užívateľa iba do tej doby, pokiaľ prehliadač užívateľ zavrie, a dlhodobé tzv. „persistent cookies“, ktoré zostávajú uložené v zariadení užívateľa dlhšiu dobu alebo do doby, kým ich manuálne neodstráni, pričom doba ponechania súborov cookies v zariadení užívateľa závisí od nastavenia samotnej cookies a nastavenia prehliadača užívateľa. Keď zablokuje užívateľ všetky cookies, nebude môcť využívať niektoré funkcie týchto stránok, ktoré však nie sú nevyhnutné pre uzatvorenie obchodnoprávneho vzťahu medzi užívateľom a LIMEX ČR, s.r.o. organizačná zložka.

 

Právny základ spracúvania osobných údajov je pre uvedené účely daný súhlasom užívateľa so spracúvaním svojich osobných údajov na účely priameho marketingu v zmysle článku 6 ods. 1 písm. a) všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov.

 

Osobné údaje spracúvané pre tento účel budú spoločnosťou LIMEX ČR, s.r.o. organizačná zložka spracúvané a uchovávané po dobu trvania udeleného súhlasu užívateľa.

 

Na svojich webových stránkach budeme zhromažďovať nasledujúce súvbory cookies s nižšie uvedenými účelmi  a maximálnou dobou spracovania:

Typ

Názov

Účel

Maximálna doba spracovania

Cookies tretích strán

Google Analytics

získanie štatistických informácií, opetovné cielenie reklamy (retargeting)

Podľa nastavenia, resp. spôsobu využitia internetového prehliadača

Cookies tretích strán

Google Adwords

identifikácia v rámci reklamnej siete spoločnosti Google, opetovné cielenie reklamy (retargeting)

540 dní

Cookies tretích strán

Google Doubleclick

identifikácia v rámci reklamnej siete spoločnosti Google, opetovné cielenie reklamy (retargeting)

540 dní

Cookies tretích strán

Facebook

identifikácia v rámci reklamnej siete spoločnosti Facebook, opetovné cielenie reklamy (retargeting)

180 dní

 

Spracúvanie osobních údajov pre účely cookies je uskutečňované LIMEX ČR, s.r.o. organizačná zložka jako prevádzkovateľom, avšak tieto môžu byť v zmysle osobitnej dohody spracúvané v mene a na účel cookies určený LIMEX ČR, s.r.o. organizačná zložka tiež nasledujúcimi sprostredkovateľmi:

 

 • Google Inc., so sídlom 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
  Zozbierané cookies sú následne spracúvané spoločnosťou Google Inc. v súlade so Zásadami ochrany súkromia dostupnými na: https://www.google.com/intl/cs/policies/privacy/#nosharing.
 • Facebook Inc., so sídlom 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA
  Zozbierané cookies sú následne spracúvané spoločnosťou Facebook Inc. v súlade so Zásadami ochrany súkromia dostupnými na: https://www.facebook.com/full_data_use_policy.
 • Mailchimp - The Rocket Science Group, LLC675 Ponce De Leon Ave NE Suite 5000 Atlanta, GA 30308 USA
  Zozbierané cookies sú následne spracúvané spoločnosťou Mailchimp - The Rocket Science Group v súlade so Zásadami ochrany súkromia dostupnými na: https://mailchimp.com/legal/privacy/

 

Spracúvanie osobných údajov pre účely spracovania žiadosti o zamestnanie a pre pracovnoprávne účely

 

V prípade záujmu užívateľa o zamestnanie v spoločnosti LIMEX ČR, s.r.o. organizačná zložka, má užívateľ možnosť vyplniť formulár so žiadosťou o zamestnanie a tento spolu so svojim životopisom zaslať spoločnosti LIMEX ČR, s.r.o. organizačná zložka. Užívateľ berie na vedomie, že v prípade prejavenia záujmu o zamestnanie v spoločnosti LIMEX ČR, s.r.o. organizačná zložka v zmysle vyššie uvedeného, vzniká LIMEX ČR, s.r.o. organizačná zložka oprávnenie na spracúvanie osobných údajov užívateľa v rozsahu v akom ich užívateľ poskytol vo svojej žiadosti o zamestnanie a vo svojom životopise (meno, priezvisko, rodné priezvisko a titul, rodné číslo, dátum narodenia, miesto narodenia, číslo dokladu totožnosti cestovného dokladu a/ alebo iného identifikačného dokladu, telefónne číslo, adresa elektronickej pošty, rodinný stav, trvalé bydlisko, prechodné bydlisko, číslo účtu, dosiahnuté vzdelanie, prax, fotografia (obrazový záznam)) pre účely vyhodnotenia splnenia požiadaviek na pracovné miesto v spoločnosti LIMEX ČR, s.r.o. organizačná zložka, o ktoré sa užívateľ uchádza a/alebo uzatvorenia pracovnoprávneho vzťahu so spoločnosťou LIMEX ČR, s.r.o. organizačná zložka a v prípade uzatvorenia pracovnoprávneho vzťahu so spoločnosťou LIMEX ČR, s.r.o. organizačná zložka aj na plnenie ďalších zákonných a/ alebo zmluvných povinností spoločnosti LIMEX ČR, s.r.o. organizačná zložkaako zamestnávateľa na úseku pracovnoprávnej, personálnej a mzdovej agendy.

 

Právny základ na spracúvanie osobných údajov užívateľa v rozsahu tak, ako ich užívateľ poskytol pri vo svojej žiadosti o zamestnanie a vo svojom životopise je daný v zmysle článku 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov plnením predzmluvných a zmluvných povinností spoločnosti LIMEX ČR, s.r.o. organizačná zložka a tiež v zmysle 6 ods. 1 písm. c) všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov plnením zákonným povinností spoločnosti LIMEX ČR, s.r.o. organizačná zložka na úseku pracovnoprávnej, personálnej a mzdovej agendy.

Osobné údaje spracúvané pre tento účel budú spoločnosťou LIMEX ČR, s.r.o. organizačná zložka spracúvané a uchovávané po dobu nevyhnutnú pre spracovania a vyhodnotenia splnenia podmienok uchádzača o pracovnú pozíciu v spoločnosti LIMEX ČR, s.r.o. organizačná zložka a v prípade uzatvorenia pracovnoprávneho vzťahu so spoločnosťou LIMEX ČR, s.r.o. organizačná zložka po dobu trvania pracovnoprávneho vzťahu a trvania nárokov z neho vyplývajúcich a po dobu vyžadovanú osobitnými predpismi.

 

Všeobecné informácie k spracúvaniu osobných údajov

 

Užívateľ svoje osobné údaje v zmysle vyššie uvedeného poskytuje dobrovoľne na základe vlastného rozhodnutia s vedomím, že tieto osobné údaje budú spracované LIMEX ČR, s.r.o. organizačná zložka alebo ním určenými tretími osobami, a to aj formou profilovania, na účely plnenia povinností vyplývajúcich zo záväzkovoprávneho vzťahu medzi užívateľom a LIMEX ČR, s.r.o. organizačná zložka, prípadne na účely evidencie a tvorby zákazníckej databázy LIMEX ČR, s.r.o. organizačná zložka a/ alebo členstvo v TREND FAMILY klube a/ alebo reklamné a propagačné účely a/ alebo cookies a/ alebo vyhodnotenie splnenia požiadaviek uchádzača o zamestnanie v závislosti od užívateľom zvolených účelov spracúvania.

 

LIMEX ČR, s.r.o. organizačná zložka okrem uvedeného zhromažďuje údaje o návšteve užívateľov na svojich internetových stránkach. Tieto údaje však nie sú osobné a neidentifikujú osobu užívateľa, t.j. sú v anonymizovanej podobe. Môžu zahrňovať stránky, ktoré užívateľ navštívil alebo súbory, ktoré zobrazil či stiahol. Príslušné informácie pomáhajú spoločnosti LIMEX ČR, s.r.o. organizačná zložka rozvíjať a neustále zlepšovať služby podľa individuálnych potrieb a preferencií užívateľov.

 

Osobné údaje užívateľa sú uložené a zálohované prevažne v cloudových úložiskách globálnych dodávateľov v regióne EÚ, prípadne dodávateľov, ktorí spĺňajú podmienky Data Privacy Shield - bližšie informácie o skupine týchto dodávateľov a ochrane údajov nájdete tu: https://www.privacyshield.gov/. Osobné údaje sú v cloudových úložiskách zabezpečené šifrovaním a v rámci spoločnosti LIMEX ČR, s.r.o. organizačná zložka sú zavedené opatrenia na ochranu osobných údajov.

 

Užívateľ zároveň berie na vedomie, že jeho osobné údaje môžu byť LIMEX ČR, s.r.o. organizačná zložka poskytnuté tretím subjektom ako sprostredkovateľom LIMEX ČR, s.r.o. organizačná zložka, a to výlučne v rozsahu a za podmienok vyššie uvedeného užívateľom zvoleného účelu spracúvania. LIMEX ČR, s.r.o. organizačná zložka aj všetci jeho sprostredkovatelia sa zaväzujú zabezpečiť, aby všetky subjekty ako aj nimi poverené oprávnené osoby nakladali s osobnými údajmi užívateľa najmenej s takou ochranou, akú vyžadujú príslušné právne predpisy o ochrane údajov, a aby zaviedli primerané technické a organizačné bezpečnostné opatrenia. V prípade poskytnutia, sprístupnenia a spracúvania osobných údajov užívateľa tretím subjektom ako sprostredkovateľom LIMEX ČR, s.r.o. organizačná zložka so sídlom v členských krajinách Európskej únie alebo v tretích krajinách zaručujúcich primeranú úroveň ochrany osobných údajov, ako aj subjektom so sídlom v tretích krajinách nezaručujúcich primeranú úroveň ochrany osobných údajov, ak na to existuje legitímny dôvod a ak je takýto prenos právne prípustný, sa LIMEX ČR, s.r.o. organizačná zložka zaväzuje zabezpečiť dostatočné primerané záruky ochrany osobných údajov užívateľa v zmysle § 48 a nasl. nového zákona o ochrane osobných údajov a článku 46 a nasl. všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov. Užívateľ má možnosť o kópie týchto primeraných záruk požiadať prostredníctvom vyššie uvedenej kontaktnej osoby, ktorej.

 

Dotknutá osoba berie na vedomie, že poskytnutie jej osobných údajov nie je jej zákonnou ani zmluvnou povinnosťou a poskytnutie osobných údajov zo strany dotknutej osoby v objednávke a/ alebo registrácii pre účely evidencie a tvorby zákazníckej databázy LIMEX ČR, s.r.o. organizačná zložka a/ alebo priameho marketingu LIMEX ČR, s.r.o. organizačná zložka a/ alebo cookies je výslovne dobrovoľné.

 

Na internetovej stránke http://www.koberce-trend.sk/ môžu byť uvedené odkazy na iné internetové stránky, ktoré sú vlastnené a prevádzkované tretími osobami, nad ktorými nemá spoločnosť LIMEX ČR, s.r.o. organizačná zložka kontrolu. Pokiaľ užívateľ navštívi niektorú z týchto stránok, mal by sa zoznámiť s príslušnými pravidlami ochrany osobných údajov dotknutej internetovej stránky. Spoločnosť LIMEX ČR, s.r.o. organizačná zložka nenesie akúkoľvek zodpovednosť za činnosť týchto tretích subjektov.

 

Pri používaní internetových stránok užívateľ nesmie zasahovať do ich bezpečnosti, nemôže tieto stránky využívať k prenášaniu škodlivých súborov a snažiť sa preniknúť do verejne neprístupných miest týchto stránok. Užívateľ je rovnako povinný ctiť autorské práva LIMEX ČR, s.r.o. organizačná zložka k týmto stránkam.

 

Práva užívateľa v súvislosti so spracúvaním jeho osobných údajov

Užívateľ má v zmysle všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov oprávnenie:

 1. získať od LIMEX ČR, s.r.o. organizačná zložka potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, a ak tomu tak je, má právo získať prístup k týmto osobným údajom a žiadať od LIMEX ČR, s.r.o. organizačná zložka poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré sa spracúvajú ako aj právo na získanie ďalších informácií týkajúcich sa spracúvania osobných údajov užívateľa v zmysle platných právnych predpisov;
 2. žiadať, aby LIMEX ČR, s.r.o. organizačná zložka bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa užívateľa týkajú ako aj právo na doplnenie neúplných osobných údajov užívateľa;
 3. dosiahnuť u LIMEX ČR, s.r.o. organizačná zložka bez zbytočného odkladu vymazanie osobných údajov, ktoré sa užívateľa týkajú, v ktorom prípade je LIMEX ČR, s.r.o. organizačná zložka povinný bez zbytočného odkladu za podmienok a spôsobom stanoveným platnými právnymi predpismi vymazať osobné údaje užívateľa;
 4. žiadať, aby LIMEX ČR, s.r.o. organizačná zložka obmedzil spracúvanie osobných údajov užívateľa za podmienok a spôsobom stanoveným platnými právnymi predpismi;
 5. LIMEX ČR, s.r.o. organizačná zložka je povinný oznámiť každému príjemcovi, ktorému boli osobné údaje užívateľa poskytnuté, každú opravu alebo vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie spracúvania uskutočnené podľa bodu a) – d), pokiaľ sa to neukáže ako nemožné alebo si to nevyžaduje neprimerané úsilie. LIMEX ČR, s.r.o. organizačná zložka o týchto príjemcoch informuje užívateľa, ak to užívateľ požaduje;
 6. získať osobné údaje, ktoré sa užívateľa týkajú a ktoré poskytol LIMEX ČR, s.r.o. organizačná zložka, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho, aby mu LIMEX ČR, s.r.o. organizačná zložka, ktorému sa tieto osobné údaje poskytli, bránil;
 7. kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov LIMEX ČR, s.r.o. organizačná zložka z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa užívateľa týka, v prípade spracúvania osobných údajov pre účely plnenia oprávnených záujmov LIMEX ČR, s.r.o. organizačná zložka alebo tretej strany (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR) a tiež v prípade spracúvania osobných údajov pre účely plnenia úlohy realizovanom vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi (čl. 6 ods. 1 písm. e) GDPR). V prípade namietania užívateľa proti spracúvaniu osobných údajov LIMEX ČR, s.r.o. organizačná zložka nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami užívateľa, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;
 8. užívateľ má právo na to, aby sa naňho nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania, a ktoré má právne účinky, ktoré sa ho týkajú alebo ho podobne významne ovplyvňujú. V prípade namietania užívateľa proti spracúvaniu osobných údajov LIMEX ČR, s.r.o. organizačná zložka nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami užívateľa, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;
 9. kedykoľvek svoj súhlas odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním;
 10. podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov ako dozornému orgánu, ak sa domnieva, že spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týka, je v rozpore s platnými právnymi predpismi;
 11. podať žalobu na príslušný všeobecný súd, ak sa domnieva, že v dôsledku spracúvania jeho osobných údajov LIMEX ČR, s.r.o. organizačná zložka v rozpore s platnými právnymi predpismi došlo k porušeniu práv užívateľa ustanovených v platných právnych predpisoch.

Užívateľ môže svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov pre účely evidencie a tvorby zákazníckej databázy LIMEX ČR, s.r.o. organizačná zložka, členstva v TREND FAMILY klube, pre účely realizácie priameho marketingu ako aj pre účely cookies kedykoľvek odvolať mailom alebo doručením písomného odvolania LIMEX ČR, s.r.o. organizačná zložka. Odvolanie súhlasu je účinné okamihom jeho doručenia spoločnosti LIMEX ČR, s.r.o. organizačná zložka.

Zoznámte sa s nami

Firma Koberce Trend je medzinárodne pôsobiaci obchodný reťazec. V SR existuje od roku 1996 a k dnešnému dňu prevádzkuje 63 maloobchodných predajní. Koberce Trend je najväčší obchodný reťazec na Slovensku v sortimente koberce metráž, kusové koberce, PVC a behúne, laminátové podlahy, zdravotné matrace, garniže, podlahové lišty a doplnky.

Prevádzkovateľ webu LIMEX ČR, s.r.o. organizačná zložka ako správca osobných údajov spracováva na tomto webe cookies potrebné pre zlepšovanie prostredia webových stránok, analytické účely a cielenú reklamu. Podmienky a poučenie o spracovaní osobných údajov.

Rozumím
x