|

Pravidlá spotrebiteľskej súťaže

Účelom tohto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidiel súťaže (ďalej iba „súťaž“). Tieto pravidlá sú jediným dokumentom, ktorý záväzne upravuje pravidlá uvedenej súťaže na informačných materiáloch určených spotrebiteľom. Tieto pravidlá môžu byť pozmenené formou písomných dodatkov k týmto pravidlám. Ich zmeny sú po vyhlásení súťaže prípustné jedine za písomného súhlasu spoločnosti ROCHER CONSULTING SR, s.r.o., IČO: 46272071.

1. Usporiadateľ súťaže

1.1. Usporiadateľom súťaže je spoločnosť ROCHER CONSULTING SR, s.r.o., IČO: 46272071, so sídlom Liptovský Mikuláš, Benice 107, PSČ 031 01, zapísaná v OR okr. súdu Žilina, oddiel sro, vložka č. 55059/L (ďalej iba „Usporiadateľ“).

2. Miesto a termín trvania súťaže

2.1. Súťaž sa bude konať v období od 1.1.2013 do 31.12.2013 vrátane, na území Slovenskej republiky.

2.2. Súťaž bude prebiehať na internetových stránkach Usporiadateľa: www.koberce-trend.sk

3. Podmienky účasti v súťaži

3.1. Súťaže sa môže zúčastniť iba osoba staršia ako 18 rokov.

3.2. Súťažiacim sa stáva osoba, ktorá zodpovie v dotazníku Usporiadateľa, uverejneného na internetových stránkach Usporiadateľa: www.koberce-trend.sk, všetky otázky, zadá svoje kontaktné údaje a odošle takto vyplnený dotazník Usporiadateľovi elektronickou cestou na adresu sutaz@kobercetrend.sk

3.3. Súťaže sa nemôžu zúčastniť osoby, ktoré sú v pracovnoprávnom či inom obdobnom vzťahu k Usporiadateľovi a ďalej osoby, ktoré sú vo vzťahu k niektorej z vyššie uvedených osôb osobou blízkou v zmysle § 116 zákona č. 40/1964 Sb. Občianskeho zákonníka v platnom znení, príp. osoby, ktorým účasť v súťaži zakazujú právne predpisy vzťahujúce sa na tieto osoby.

3.4. Účastník súťaže bude vylúčený v prípade, že Usporiadateľ zistí, alebo bude mať oprávnené podozrenie zo spáchania podvodného alebo nekalého konania zo strany niektorého z účastníkov či inej osoby, ktorá dopomohla danému účastníkovi k získaniu výhry, prípadne konania, ktoré nie je „fair play“ alebo nie je založené na schopnostiach súťažiaceho podľa súťažných pravidiel, prípadne ak účastník poskytol pre účely súťaže nepravdivé údaje.

4. Určenie výhercov a súťažné ceny

4.1. Zo súťažiacich, ktorí zodpovedia všetky otázky v dotazníku, vyžrebuje Usporiadateľ súťaže každý tretí kalendárny mesiac po dobu konania súťaže jedného výhercu. Výherca získa poukážky na nákup tovaru v predajniach KOBERCE TREND v hodnote 200,- €. Žrebovanie prebieha vždy v prvom týždni v mesiacoch apríl, júl, október a január z dotazníkov vyplnených a odoslaných v predchádzajúcich troch mesiacoch na adresu uvedenú v čl. 3.2.

4.2. Výherca bude informovaný o svojej výhre telefonicky, e-mailom alebo poštou, podľa kontaktných údajov uvedených  v dotazníku. Odovzdanie výhry bude uskutočnené do 30 dní od žrebovania osobne na predajni Koberce Trend OC Korzo, Pestovateľská 13, 821 04 Bratislava.

4.3. Mená výhercov nebudú zverejňované.

4.4. Usporiadateľ súťaže si vyhradzuje právo nahradiť uvedenú vecnú výhru inou vecnou výhrou v nominálnej  hodnote výhernej poukážky .

4.5. Účastníci súťaže nemajú nárok na náhradu akýchkoľvek nákladov súvisiacich s vyplnením dotazníka a účasti v súťaži.

5. Súhlas so spracovaním osobných údajov

5.1. Odoslaním vyplneného dotazníka vyjadruje účastník súťaže v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov svoj súhlas so spracovaním vyplnených osobných údajov, a to za účelom organizácie súťaže, vyhodnotenia a kontaktovania výhercu súťaže (ďalej iba „Súhlas“).

5.2. Takéto poskytnutie Súhlasu je dobrovoľné. Bez tohto Súhlasu nie je možné zúčastniť sa súťaže.

5.3. Prevádzkovateľom osobných údajov v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov je Usporiadateľ.

5.4. Osobné údaje budú spracované iba po dobu konania súťaže. Po jej skončení a vyhlásení posledného výhercu budú osobné údaje zlikvidované.

5.5. Súťažiaci má právo na informácie o tom, aké osobné údaje, k akému účelu a akým spôsobom sú spracované.

5.6. Každý súťažiaci, ktorý zistí alebo sa domnieva, že Usporiadateľ uskutočňuje spracovanie jeho osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou súkromného a osobného života subjektu alebo v rozpore so zákonom, v prvom rade ak sú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, môže požiadať Usporiadateľa o vysvetlenie, alebo požadovať, aby Usporiadateľ odstránil takto vzniknutý stav. Hlavne sa môže jednať o blokovanie, prevedenie opravy, doplnenie alebo likvidáciu osobných údajov.

6. Ďalšie podmienky

6.1. Súťaž je spotrebiteľskou súťažou, ktorá nie je hazardnou hrou v zmysle zákona č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

6.2. Usporiadateľ si vyhradzuje právo súťaž zrušiť, prípadne upraviť jej pravidlá a podmienky po celú dobu jej trvania, a to bez udania dôvodov a stanovenia náhrady. Takéto rozhodnutie je účinné odo dňa jeho zverejnenia na internetových stránkach Usporiadateľa www.koberce-trend.sk.

6.3. Usporiadateľ súťaže nezodpovedá za škody vzniknuté v dôsledku poskytnutia nesprávnych údajov zo strany účastníka súťaže, alebo neprevzatím výhry vyžrebovaným výhercom.

ROCHER CONSULTING SR, s.r.o.

Zoznámte sa s nami

Firma Koberce Trend je medzinárodne pôsobiaci obchodný reťazec. V SR existuje od roku 1996 a k dnešnému dňu prevádzkuje 63 maloobchodných predajní. Koberce Trend je najväčší obchodný reťazec na Slovensku v sortimente koberce metráž, kusové koberce, PVC a behúne, laminátové podlahy, zdravotné matrace, garniže, podlahové lišty a doplnky.

Prevádzkovateľ webu ROCHER CONSULTING SR, s.r.o. ako správca osobných údajov spracováva na tomto webe cookies potrebné pre zlepšovanie prostredia webových stránok, analytické účely a cielenú reklamu. Podmienky a poučenie o spracovaní osobných údajov.

Rozumím
x