Podmienky ochrany osobných údajov

ZÁKLADNÉ ZHRNUTIE

 

Spoločnosť Limex ČR, s.r.o. organizačná zložka vykonáva spracovanie Vašich osobných údajov, pretože je to nevyhnutné na splnenie zmluvy s Vami ohľadom predaja tovaru (alebo na vykonanie opatrení prijatých pred uzavretím takej zmluvy), a ďalej vykonáva spracovanie Vašich osobných údajov, ktoré je nevyhnutné na plnenie verejnoprávnych povinností tejto spoločnosti.

 

TOTOŽNOSŤ A KONTAKTNÉ ÚDAJE SPRÁVCA

 

 1. Správcom Vašich osobných údajov je obchodná spoločnosť Limex ČR, s.r.o. organizačná zložka, so sídlom Kamenné Pole 4557/12, Liptovský Mikáláš 031 01, identifikačné číslo: 51689839, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Žilina, oddiel Sro, vložka 10757/L).

 

 1. Kontaktné údaje správcu sú nasledujúce: adresa pre doručovanie Kamenné pole 4557/12, Liptovský Mikuláš 031 01 Slovenská republika, adresa elektronickej pošty info@harimo.sk, telefón 00421 908 150 370.

 

 1. Správca nemenoval povereníkov na ochranu osobných údajov.

 

PRÁVNY ZÁKLAD SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

Právnym základom spracovania Vašich osobných údajov je skutočnosť, že toto spracovanie je nevyhnutné pre: 1. splnenie zmluvy medzi Vami a správcom alebo na vykonanie opatrení správcom pred uzavretím takej zmluvy v zmysle článku 6 ods. 1 písm. b) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov ao zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „nariadenie“); 2. splnenie právnych povinností, ktoré sa na správcu vzťahujú, v zmysle článku 6 ods. 1 písm. c) nariadenia, a to konkrétne najmä splnenie povinností uložených správcovi všeobecne záväznými právnymi predpismi, najmä zákonom č. 235/2004 Zb., o dani z pridanej hodnoty, v znení neskorších predpisov, zákonom č. 586/1992 Zb., o daniach z príjmov, v znení neskorších predpisov, a zákonom č. 563/1991 Zb. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

 

ÚČEL SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

 1. Účelom spracovania Vašich osobných údajov je plnenie zmluvy medzi Vami a správcom, vrátane doručenia tovaru a riešenie práv zo zodpovednosti za vady, či vykonanie opatrení správcom pred uzavretím takej zmluvy a ďalej plnenie súvisiacich verejnoprávnych povinností správcom.

 

DOBA ULOŽENIA OSOBNÝCH ÚDAJOV Vaše osobné údaje budú spracovávané po dobu trvania účinkov práv a povinností zo zmluvy a ďalej po dobu potrebnú na účely archivovania podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov, najdlhšie však po dobu stanovenú všeobecne záväznými právnymi predpismi.

 

ĎALŠÍ PRÍJEMCI OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

 1. Ďalšími príjemcami Vašich osobných údajov budú zasielateľské spoločnosti a iné osoby podieľajúce sa na dodaní tovaru či realizácii platieb na základe kúpnej zmluvy, tými sú títo, podľa Vami zvoleného spôsobu dopravy a platby.
 2. Ďalším príjemcom Vašich osobných údajov budú osoby zaisťujúce pre správcov technické služby súvisiace s prevádzkou e-shopu, vrátane prevádzky softvéru a ukladania dát.

 

 1. Príjemcami Vašich osobných údajov spracovávaných za účelom plnenia povinností vyplývajúcich z právnych predpisov môžu byť ďalej orgány finančnej správy alebo iné príslušné úrady v prípadoch, keď tak správcovia ukladajú všeobecne záväzné právne predpisy.

 

 1. Správca nemá v úmysle odovzdať Vaše osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácii.

 

PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJOV

 

 1. Za podmienok stanovených v nariadení máte právo požadovať od správcu prístup k Vašim osobným údajom, právo na opravu alebo výmaz Vašich osobných údajov, prípadne obmedzenie ich spracovania, právo vzniesť námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov a ďalej právo na prenositeľnosť Vašich osobných údajov.

 

 1. Ak by ste sa domnievali, že spracovaním Vašich osobných údajov bolo porušené alebo porušované nariadenie, máte okrem iného právo podať sťažnosť na dozornom úrade.

 

 1. Nemáte povinnosť osobné údaje poskytnúť. Poskytnutie Vašich osobných údajov je nutnou požiadavkou na uzavretie a plnenie zmluvy a bez poskytnutia Vašich osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či ju zo strany správcu splniť.
Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz